MKB Finanz Veenendaal

Algemene Voorwaarden

×

ALGEMENE VOORWAARDEN MKB FINANZ BV

Gevestigd te Veenendaal (Stationstraat 78) en kantoorhoudend te Hilversum (Loosdrechtse Bos 19). Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82880506.

Versie: 31 augustus 2021

Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. MKB Finanz: handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MKB Finanz BV en gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden in zin van artikel 6:231 sub b BW
 2. Aanbod / Aanbieding: voorstel door MKB Finanz aan wederpartij tot het sluiten van een overeenkomst, bijvoorbeeld een offerte van een derde partij inzake een financiering.
 3. Wederpartij / Opdrachtgever: de natuurlijk of rechtspersoon, contractuele wederpartij van MKB Finanz bij de overeenkomst in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
 4. Opdrachtbevestiging: de afspraak tussen MKB Finanz en wederpartij op basis waarvan MKB Finanz goederen en/of diensten levert, waaronder het verrichten van bemiddelingswerkzaamheden en het geven van advies.
 5. Partijen: MKB Finanz en wederpartij gezamenlijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen MKB Finanz en wederpartij (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen), alsmede op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van een dergelijke overeenkomst.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. In voorkomend geval is MKB Finanz gerechtigd de nietige of vernietigbare bepaling te vervangen door een vergelijkbare bepaling van vergelijkbare strekking welke in rechte is toegestaan.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Opdracht tot dienstverlening en totstandkoming

 1. Ieder door MKB Finanz gedaan aanbod tot het doen uitvoeren van een opdracht blijft geldig gedurende een termijn van 14 dagen na de datum van de desbetreffende offerte, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een andere geldigheidstermijn is genoemd of is bepaald dat het aanbod vrijblijvend is gedaan.
 2. Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan MKB Finanz verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 3. De overeenkomst tussen MKB Finanz en de wederpartij (“de opdracht tot dienstverlening”) komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen: a.) schriftelijke opdrachtbevestiging; b.) hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door MKB Finanz gedaan aanbod door wederpartij mondeling is aanvaard; c.) hetzij, op het moment waarop met de uitvoering van die opdracht een aanvang is gemaakt. Het staat ieder der partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze en/of een ander tijdstip is tot stand gekomen.
 4. De MKB Finanz zal vragen van administratieve aard of met betrekking tot opdracht binnen een termijn van 3 werkdagen schriftelijk beantwoorden. Indien vragen een langere verwerkingstijd vereisen, zal dit in dit schrijven tevens de termijn van 14 dagen worden gecommuniceerd waarbinnen men een uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 4. Bemiddeling in financiering

A: Inhoud en uitvoering van de opdracht: bemiddeling in financiering

 1. MKB Finanz is een tussenpersoon die bemiddelt in het verkrijgen van bedrijfsfinancieringen en hier aan gerelateerde werkzaamheden zoals financiële structurering en bedrijfskundige voorlichting. Voor deze werkzaamheden heeft MKB Finanz een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 2. Wederpartij verklaart, volledige openheid van bedrijfsinformatie te geven en volledige medewerking te geven rondom de verstrekking hiervan. Bedrijfsinformatie betreft in deze context de informatie over alle zakelijke activiteiten van de betreffende natuurlijke persoon/bestuurder ook buiten de eventuele specifieke kredietnemer om. Openheid over de informatie over de privé gegevens van de ondernemer of bestuurders is alleen van toepassing indien de opdrachtnemer dit kan onderbouwen.
 3. Indien gedurende het traject blijkt dat er informatie is die de succeskansen van een offertetraject bij een geldverstrekker naar het oordeel van MKB Finanz negatief kan beïnvloeden, kan MKB Finanz de opdracht retour geven c.q. in overleg de tarifering verhogen c.q. doorverwijzen naar andere partijen.
 4. De opdracht betreft alleen het verkrijgen van een gecommitteerde offerte tot het verstrekken van een bedrijfsfinanciering. Het niet accepteren van deze offerte door de wederpartij heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van de wederpartij aan MKB Finanz.
 5. Wederpartij is exclusief verbonden aan MKB Finanz inzake het bemiddelen in financieringen; indien bijvoorbeeld opdrachtgever reeds contacten had met een geldverstrekker in de ruimste zin des woords en er wordt gedurende de uitvoering van deze opdracht een offerte afgegeven door deze geldverstrekker dan valt dit tevens binnen de opdracht tot dienstverlening. Tevens verklaart wederpartij geen andere tussenpersoon ingeschakeld te hebben zoals een accountant/adviseur voor deze dienstverlening en dat onder deze exclusiviteitsafspraak ook niet te gaan doen. Deze exclusiviteit is geldig voor een periode van 6 maanden na de datum van de opdracht tot dienstverlening.
 6. Indien MKB Finanz na aanvaarding van een opdracht van wederpartij met een concreet voorstel komt, blijven de rechten op uitvoering van dit voorstel bij MKB Finanz en staat het wederpartij niet vrij zonder toestemming van MKB Finanz het concrete voorstel zelf uit te voeren of door derden te laten uitvoeren. Niet naleving van het in dit lid bepaalde betekent schending van het auteursrecht, althans het recht van intellectuele/ industriële eigendom, aan opdrachtnemer toebehorende, waardoor wederpartij schadeplichtig wordt jegens MKB Finanz. Deze schade wordt begroot op 10% van de door de derde gerealiseerde omzet met een minimum van € 10.000,-, onverminderd het recht van MKB Finanz op aanvullende schadevergoeding.
 7. Eventuele afsluitkosten en overige kosten bij de betreffende geldverstrekker vallen niet onder deze opdracht tot dienstverlening en dienen separaat te worden voldaan.

B: Annulering van de opdracht: bemiddeling in financiering

 1. De opdracht kan door wederpartij tot uiterlijk één dag voor aanvang van de opdracht zonder kosten worden geannuleerd.
 2. In geval van gewichtige onvoorziene redenen is MKB Finanz nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsschade/gevolgschade van wederpartij, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van MKB Finanz.
 3. Restitutie van de startfee is niet mogelijk.

C: Wijzigen van de opdracht: bemiddeling in financiering

 1. Wederpartij is gerechtigd de aard of de omvang van de opdracht in redelijkheid te wijzigen, echter niet eerder dan na voorafgaand overleg met en instemming van MKB Finanz.
 2. MKB Finanz zal binnen 10 werkdagen na een in het vorige lid bedoelde wijziging schriftelijk aan de wederpartij mededelen welke consequenties de wijziging heeft met betrekking tot de uitvoering van de opdracht en/of de van toepassing zijnde tarieven.

D: Wijze van factureren: bemiddeling in financiering Facturering vindt, tenzij anders overeengekomen, tweeledig plaats:

 1. De startfee voorafgaand aan de start van de werkzaamheden
 2. De succesfee direct na het verkrijgen van de offerte
 3. Overige facturering zoals uren op basis van nacalculatie conform de afspraken in de opdracht
 4. De servicefee, jaarlijks bij aanvang van een nieuw kalenderjaar

Artikel 5. Betaling en zekerheid

 1. Wederpartij zal elke, door MKB Finanz in het kader van de tussen partijen gesloten overeenkomst, ingediende factuur voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving op de rekening van MKB Finanz, zonder aftrek, korting of verrekening.
 2. Bezwaren tegen juistheid van een factuur dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum gemotiveerd bij MKB Finanz te zijn ingediend.
 3. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht tegen een nader overeengekomen uurtarief, dan zal het honorarium telkens per maand over de onmiddellijk daaraan voorafgaande maand aan wederpartij worden gefactureerd.
 4. Het doen van betalingen door wederpartij aan medewerkers van MKB Finanz levert geen grond op voor schulddelging en/of schuldvergelijking.
 5. Onverminderd enig overig recht van MKB Finanz zal wederpartij bij geen of niet tijdige betaling van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn en is een rente verschuldigd van 1% per maand (of een deel daarvan) dat de betaling te laat plaatsvindt. Wederpartij zal in dat geval eveneens verplicht zijn aan MKB Finanz de in redelijkheid door haar gemaakte incassokosten te vergoeden.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. MKB Finanz zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft MKB Finanz het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
 3. MKB Finanz bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. MKB Finanz zal daarbij rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van wederpartij betreffende de uitvoering van de opdracht. MKB Finanz is echter in geen geval gehouden de aanwijzingen van wederpartij op te volgen.
 4. MKB Finanz voert de overeenkomst uit met inachtneming van de op het moment van het verstrekken van de opdracht geldende (fiscale) wet- en regelgeving, doch stelt hierdoor uitdrukkelijk dat zij ter zake geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.
 5. Gezien het karakter van de werkzaamheden, is het door wederpartij en het door MKB Finanz beoogde eindresultaat niet alleen afhankelijk van de inspanning van MKB Finanz; ook factoren die buiten deze invloedssfeer liggen, spelen daarbij een rol. MKB Finanz zal het nodige doen om het beoogde resultaat te bereiken. Dit houdt echter niet de garantie in, dat het beoogde eindresultaat ook werkelijk wordt bereikt. Op MKB Finanz rust derhalve slechts een inspanningsverplichting, nimmer een resultaatverbintenis.
 6. Indien binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 7. Informatie, gegevens en bescheiden

 1. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle informatie, gegevens en bescheiden, waarvan MKB Finanz aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MKB Finanz worden verstrekt.
 2. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden niet tijdig aan MKB Finanz zijn verstrekt, heeft MKB Finanz het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen.
 3. MKB Finanz is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MKB Finanz is uitgegaan van door wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor MKB Finanz kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 8. Advies

 1. Indien MKB Finanz op verzoek van wederpartij een advies uitbrengt, dan is dit advies vrijblijvend. Tenzij uit dit advies een opdracht voortvloeit, blijft dit advies zonder juridische gevolgen.
 2. In het advies genoemde prijzen, specificaties e.d. zijn indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, evenmin kan MKB Finanz bij afwijkingen aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hierdoor voor wederpartij voortvloeit. MKB Finanz spant zich in om in overeenstemming met de wensen van wederpartij het beste resultaat te bewerkstelligen.

Artikel 9. Bemiddelingswerkzaamheden

 1. In het geval van bemiddelingswerkzaamheden, maakt MKB Finanz nimmer deel uit van de overeenkomst die door de werkzaamheden van MKB Finanz tussen wederpartij en een derde tot stand komt.
 2. Voorts garandeert MKB Finanz niet dat door de bemiddelingswerkzaamheden enige overeenkomst tussen wederpartij en een derde tot stand komt of dat MKB Finanz een bepaalde minimum aantal contracten of minimale omzet voor wederpartij zal realiseren.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding

 1. Indien wederpartij in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is MKB Finanz, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.
  • Voorts is MKB Finanz gerechtigd, zonder daarmee tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien: wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan deze partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; wederpartij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  • De onderneming van wederpartij wordt geliquideerd;
  • Een belangrijk gedeelte van de onderneming van wederpartij wordt overgenomen; wederpartij zijn huidige onderneming staakt;
  • Buiten toedoen van MKB Finanz op een aanmerkelijk deel van het vermogen van wederpartij beslag wordt gelegd, dan wel indien wederpartij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
 2. Indien wederpartij op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens MKB Finanz nog niet is uitgevoerd.
 3. Bedragen die MKB Finanz vóór de ontbinding aan wederpartij heeft gefactureerd in verband met hetgeen MKB Finanz reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door wederpartij aan MKB Finanz verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 4. Indien wederpartij, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is MKB Finanz gerechtigd haar verplichtingen jegens wederpartij op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens wederpartij gehouden te zijn. Hiertoe is MKB Finanz eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. MKB Finanz is jegens wederpartij uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.
 2. Indien MKB Finanz aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de in dat specifieke geval door de verzekeraar van MKB Finanz daadwerkelijk uitgekeerde vergoeding. Indien de verzekeraar, om wat voor reden ook, geen vergoeding uitkeert, is de aansprakelijkheid van MKB Finanz beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal tweemaal het factuurbedrag dat door MKB Finanz aan wederpartij in rekening werd gebracht, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de opdracht een doorlooptijd langer dan zes (6) maanden heeft, dan is de aansprakelijkheid van MKB Finanz verder beperkt tot het factuurbedrag dat in de zes (6) maanden direct voorafgaand aan het ontstaan van de schade door MKB Finanz aan wederpartij in rekening werd gebracht. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
  • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MKB Finanz aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan MKB Finanz kunnen worden toegerekend.
  • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 3. MKB Finanz is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Aanspraken in verband met beweerde aansprakelijkheid van MKB Finanz dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend. Het recht op schadevergoeding vervalt twaalf (12) maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit.
 5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van MKB Finanz.

Artikel 12. Geheimhouding en bescherming (persoons)gegevens

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Door wederpartij aan MKB Finanz verstrekte (persoons)gegevens worden in overeenstemming met de wet, de toepasselijke gedragscode(s) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 3. Door MKB Finanz verzamelde en verwerkte (persoons)gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van een tussen MKB Finanz en wederpartij gesloten overeenkomst of indien MKB Finanz volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is om vertrouwelijke informatie aan een derde (instantie) te verstrekken en MKB Finanz zich daarbij niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, in welk geval MKB Finanz niet verplicht is tot schadevergoeding of schadeloosstelling jegens wederpartij.
 4. Wanneer wederpartij een (online) aanvraag bij MKB Finanz indient en daarbij persoons- of bedrijfsgegevens verstrekt, stemt wederpartij er mee in dat MKB Finanz deze persoons- en bedrijfsgegevens opneemt in een database en deze gegevens gebruikt voor het versturen van relevante aanbiedingen en nieuwsbrieven aan wederpartij. Elke commerciële uiting en nieuwsbrief die door MKB Finanz aan wederpartij wordt verstuurd, bevat een link waarmee wederpartij zich voor toekomstige berichtgeving kan afmelden.
 5. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen partijen door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Wederpartij en MKB Finanz zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Zowel wederpartij als MKB Finanz zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van deze risico’s.

Artikel 13. Vrijwaring

 1. Wederpartij vrijwaart MKB Finanz ter zake van aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door MKB Finanz ten behoeve van wederpartij zijn uitgevoerd. Wederpartij is gehouden om MKB Finanz zowel in als buiten rechte bij te staan indien MKB Finanz wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien wederpartij in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is MKB Finanz, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van MKB Finanz en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van wederpartij.

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door MKB Finanz gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van MKB Finanz, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat MKB Finanz met wederpartij kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

Artikel 15. Intellectueel eigendom

 1. De rechten met betrekking tot alle (geestes-)producten, die door MKB Finanz in het kader van de opdracht worden gebruikt –waaronder begrepen analyses, modellen, overzichten, programmatuur, technieken e.d. of die het resultaat zijn van de door MKB Finanz krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden –waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, plannen e.d.- berusten uitsluitend bij MKB Finanz, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
 2. Wederpartij is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Finanz niet bevoegd tot openbaarmaking, wijziging of vermenigvuldiging van de in artikel 12 bedoelde producten, noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.

Artikel 16. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. MKB Finanz is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door MKB Finanz gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens wederpartij vanaf 30 dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij wederpartij binnen die termijn schriftelijk aan MKB Finanz te kennen geeft tegen deze wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen geldig tot de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd.

Neem contact op

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Krijn Quido Oscar | MKB Finanz

Onze experts

Krijn, Quido en Oscar staan klaar om al je vragen te beantwoorden.

085 – 007 40 49
info@mkbfinanz.nl